3-phenylquinoxalin-2-ol

1,2,4-trichlorobenzene.png