5,6-dichloro-N-[2-(dimethylamino)-2-phenylethyl]pyridine-3-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png