1-(2,5-dimethyl-1-phenylpyrrol-3-yl)-2-(2-nitropyridin-3-yl)oxyethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png