N,N-diethyl-6-[5-(4-methylphenyl)pyridin-3-yl]-2-phenylpyrimidin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png