5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one

1,2,4-trichlorobenzene.png