6-[5-(4-methylphenyl)pyridin-3-yl]-2-phenyl-N-prop-2-enylpyrimidin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png