6-[(3,4-dichlorophenyl)(1-pyrrolidinyl)methyl]-1,3-benzodioxol-5-ol

1,2,4-trichlorobenzene.png