Polyinosinic acid-polycytidylic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png