2-methyl-N-[4-[6-[(2-methylbenzoyl)amino]-1H-benzimidazol-2-yl]phenyl]benzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png