1-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl)-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-1,3-oxazol-4-yl]methylsulfinyl]ethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png