[5-amino-1-(benzenesulfonyl)pyrazol-3-yl] thiophene-2-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png