N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-3-(3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl)propanamide

1,2,4-trichlorobenzene.png