ethyl 1-[5-(1,3-benzothiazol-2-yl)thiophen-2-yl]sulfonylpiperidine-4-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png