[1-(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)piperidin-4-yl]-(1,2-dihydroimidazo[1,2-a]benzimidazol-3-yl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png