ethyl 2-[[2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl]amino]acetate

1,2,4-trichlorobenzene.png