[4-(2,3-dimethylphenyl)piperazin-1-yl]-[1-(1H-imidazol-5-ylsulfonyl)piperidin-4-yl]methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png