N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-1-ethyl-6-morpholin-4-ylsulfonyl-4-oxoquinoline-3-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png