ethyl 2-[(4-methoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png