2-[(2,6-dichlorophenyl)methylamino]-3-methylbutanoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png