2-(3-methoxyphenyl)-4-(4-methylpiperazin-1-yl)quinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png