N-(2-methoxyethyl)-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]quinazolin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png