2-(2-methylphenyl)-N-(pyridin-3-ylmethyl)pyrimidin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png