2-(3-methoxyphenyl)-4-piperazin-1-ylquinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png