2-(3-methoxyphenyl)-N,N-dimethylquinazolin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png