N-[(5-methylpyrazin-2-yl)methyl]-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]quinazolin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png