4-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]quinazolin-4-yl]morpholine

1,2,4-trichlorobenzene.png