N-[(3-methylphenyl)methyl]-5-pyridin-3-ylpyrimidin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png