1-(2-methylphenyl)-3-[[1-(4-morpholin-4-ylsulfonylphenyl)piperidin-4-yl]methyl]urea

1,2,4-trichlorobenzene.png