1-{1-[4-(Morpholine-4-sulfonyl)-phenyl]-piperidin-4-ylmethyl}-3-o-tolyl-urea

1,2,4-trichlorobenzene.png