N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-[2-(cyclopentylamino)-2-oxoethyl]-2-[5-(3,4-dimethoxyphenyl)tetrazol-2-yl]acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png