N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-[5-(3,4-dimethoxyphenyl)tetrazol-2-yl]-N-[2-(3-methylbutylamino)-2-oxoethyl]acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png