2-[1,3-benzodioxol-5-ylmethyl-[2-[5-(3,4-dimethoxyphenyl)tetrazol-2-yl]acetyl]amino]-N-cyclopentylpropanamide

1,2,4-trichlorobenzene.png