N-[2,5-dimethoxy-4-[(4-methoxybenzoyl)amino]phenyl]furan-2-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png