2-(2,4-dioxo-3-phenyl-1,3-thiazolidin-5-yl)-N-(4-ethoxyphenyl)acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png