2-phenoxyethyl N-(1,1-dioxothiolan-3-yl)carbamodithioate

1,2,4-trichlorobenzene.png