4-Hydroxy-3-methoxymethamphetamine

1,2,4-trichlorobenzene.png