4-Thiazolidinecarboxylic acid, 2-ethyl-2-methyl-

1,2,4-trichlorobenzene.png