6,7-Dimethoxy-2-(4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl)-4-quinazolinamine monohydrochloride

6,7-Dimethoxy-2-(4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl)-4-quinazolinamine monohydrochloride