Methyl D-glucopyranoside

1,2,4-trichlorobenzene.png