4-Phenyl-1-(4-phenylbutyl)piperidine

1,2,4-trichlorobenzene.png