3-(3-amino-8-azido-6-phenylphenanthridin-5-ium-5-yl)propyl-diethyl-methylazanium

1,2,4-trichlorobenzene.png