4-azido-N-ethyl-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazin-2-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png