2,6-Dichlorobenzonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png