2,7,11-triamino-3-[2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]-2,4-bis(2-amino-3-methylpentanoyl)-4-methyl-6-oxo-3-(pyrrolidine-2-carbonyl)undecanoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png