2-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)cyclopropylamine

1,2,4-trichlorobenzene.png