2,4-Dinitro-6-octylphenol

1,2,4-trichlorobenzene.png