2,4-Dinitro-6-pentylphenol

1,2,4-trichlorobenzene.png