2,4-Dinitro-6-nonylphenol

1,2,4-trichlorobenzene.png