9-[(4-fluorophenyl)methyl]-N-hydroxypyrido[3,4-b]indole-3-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png