2-methyl-6-phenylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole

1,2,4-trichlorobenzene.png