[2-[2,5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)pyrrol-3-yl]-2-oxoethyl] 3,5-dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png